Prosimy o zapoznanie się z klauzulami RODO

Wypełnienie formularza oraz przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez MartomEnergy zawartych w nim danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Więcej o przetwarzaniu danych dowiesz się tutaj. Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z naszą polityką prywatności, przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez MartomEnergy Twoich danych osobowych. Udział w procesie rekrutacyjnym oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dlatego prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w MartomEnergy zasadami przetwarzania danych osobowych.
Wzór klauzuli w którą powinno zostać opatrzone CV
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz formularzu kontaktowym przez MartomEnergy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martomenergy s.c. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Mazowiecka 4.

 2. Inspektorem ochrony danych jest: Pan Tomasz Kowalczyk, tel 515 099 400; e-mail tomek@martomenergy.pl

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celach kontaktowych w zakresie wykonania umów zawartych z kontrahentami w ramach instrumentów rynku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób telefonicznie pod numerem 515-099-400, osobiście w siedzibie firmy 97-400 Bełchatów Mazowiecka 4, e-mailowo na adres praca@martomenergy.pl

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.

 9. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 10. Obowiązki podmiotu przetwarzającego:

– podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych

– podmiot przetwarzający po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt 6 n/n informacji usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie istniejące kopie

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACYJNYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martomenergy s.c. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Mazowiecka 4.

 • Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pan Tomasz Kowalczyk, tel 515 099 400; e-mail tomek@martomenergy.pl

 • Podane dane osobowe są konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 • Inne podane przez Pana/Panią dane nie wynikające z przepisów prawa art. 221 Kodeksu Pracy w tym dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO, art. 9 ust. 2 a RODO), którą można odwołać w dowolnym czasie.

 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne i zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w postaci CV w:

Bieżącym procesie rekrutacyjnym tak/nie

Przyszłych procesach rekrutacyjnych tak/nie

Data i podpis ……………………….

Pobierz informacje
Pobierz zgodę
 1. Serwis martomenergy.pl jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
 2. Serwis wykorzystuje cookies/ciasteczka sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
 3. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Pliki cookies/ciasteczka możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
 5. Cookies/Ciasteczka są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:badania statystyk serwisu, rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów